Brak Kategorii

 

Przejdz do strony tolkmicko.pl

 

Opis postepowania w przypadku koronawirusa

Odsłony: 24539 Utworzono: 06 kwiecień 2020

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Gmina Tolkmicko

reprezentowana przez Burmistrza Tolkmicka

z siedzibą ul. Plac Wolności 3

82-340 Tolkmicko

 

Obsługę Gminy Tolkmicko prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko.

 

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.

Gmina Tolkmicko gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r, poz. 944 ze zmianami). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Tolkmicko. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być także zawarte umowy lub udzielona zgoda.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami świadczącymi wywóz nieczystości).

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Tolkmicko przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zmianami), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r, poz. 67 ze zmianami).

 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

żądania ich sprostowania,

żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest przepis prawa. Niepodanie wymaganych prawem danych osobowych uniemożliwi realizację wniesionego do organu żądania.

 

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Tolkmicko. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Tolkmicko, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku.

 

Pobierz Dokument

 

Odsłony: 2207 Utworzono: 12 lipiec 2018

Odsłony: 3882 Utworzono: 02 sierpień 2016

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odsłony: 2227 Utworzono: 21 luty 2017
Niespełna rok temu Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku oraz Nadleśnictwo Elbląg zawiązali partnerstwo i od tej pory rozpoczęła się nasza wspólna droga. 17 kwietnia 2015 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku odbył się nasz wspólny Międzypowiatowy Festiwal Sztuki Przyrodniczej „O czym szumi las?”. Głównymi celami tego przedsięwzięcia było integrowanie dzieci i dorosłych z terenu Nadleśnictwa Elbląg w kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, wzbudzenie zainteresowania współczesnymi problemami gospodarki leśnej wyrażanymi poprzez różnorodne formy artystycznego przekazu , uwrażliwienie dzieci i rodziców na piękno przyrody leśnej, poznanie zagrożeń w najbliższym środowisku przyrodniczym i wzbudzanie odpowiedzialności za jego stan.
Odsłony: 10455 Utworzono: 23 kwiecień 2015

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 230 46 82
tel: 55 612 91 71
tel: 55 612 91 72
tel: 55 612 91 73
PLUS: 661 777 125
fax: 55 231 61 27