Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli


"Bezpieczny Powiat Elbląski" "Bezpieczny Dom - Zagroda"


OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LUB ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


Właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, są zobowiązani do:

 1. przeprowadzenia okresowej kontroli obiektu, co najmniej raz w roku, polegającej na
  sprawdzeniu stanu technicznego:
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych iwentylacyjnych);
 2. okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

 

KONTROLE, POWINNY BYĆ DOKONYWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄ CE WYMAGANE UPRAWNIENIA!!!!!!!!!


Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty związane z obiektem budowlanym: pozwolenie na budowę wraz z projektem, dokumentacja powykonawcza, dokumenty wymagane do zakończenia budowy i przystąpienia do u żytkowania oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego u żytkowania.


W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

 1. jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo
 2. jest u żytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo
 3. powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia


- organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku.


W decyzji tej organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawid łowości!!!!!!!!!!

 

Ulotka PDF - tutaj

Odsłony: 1298 Utworzono: 02 marzec 2017
Tagged Under

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 230 46 82
tel: 55 612 91 71
tel: 55 612 91 72
tel: 55 612 91 73
PLUS: 661 777 125
fax: 55 231 61 27