Tolkmicko w obiektywie

Brak Kategorii

 

Przejdz do strony tolkmicko.pl

 

Opis postepowania w przypadku koronawirusa

Odsłony: 32562 Utworzono: 06 kwiecień 2020

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Gmina Tolkmicko

reprezentowana przez Burmistrza Tolkmicka

z siedzibą ul. Plac Wolności 3

82-340 Tolkmicko

 

Obsługę Gminy Tolkmicko prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko.

 

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.

Gmina Tolkmicko gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r, poz. 944 ze zmianami). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Tolkmicko. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być także zawarte umowy lub udzielona zgoda.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami świadczącymi wywóz nieczystości).

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Tolkmicko przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zmianami), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r, poz. 67 ze zmianami).

 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

żądania ich sprostowania,

żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest przepis prawa. Niepodanie wymaganych prawem danych osobowych uniemożliwi realizację wniesionego do organu żądania.

 

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Tolkmicko. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Tolkmicko, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku.

 

Pobierz Dokument

 

Odsłony: 2336 Utworzono: 12 lipiec 2018

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odsłony: 2270 Utworzono: 21 luty 2017

 

 W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju EOF, które przeprowadzane są w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego” proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/34966

 

Odsłony: 7512 Utworzono: 24 listopad 2014

Odsłony: 3928 Utworzono: 02 sierpień 2016
Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się zdjęciami z własnych zbiorów, które za Państwa zgodą ostaną wykorzystane przy organizowaniu wystawy pt. Tolkmicko i Tolkmiczanie przed laty… Wystawa odbędzie się w Ratuszu Miejskim w Tolkmicku przy ulicy Plac Wolności 3.
Prosimy o przynoszenie zdjęć w podpisanej kopercie do Ratusza Miejskiego od wtorku do soboty w godzinach od 8-16 do p. Natalii Sokulskiej (pok. nr 2). W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: (55) 231-61-21. Zdjęcia należy opisać ołówkiem na odwrocie: imię i nazwisko osoby pożyczającej, rok wykonania, temat. Liczymy na Państwa zaangażowanie. Wszystkie zdjęcia zostaną zwrócone po zakończeniu wystawy.
Odsłony: 8704 Utworzono: 20 listopad 2014
Niespełna rok temu Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Tolkmicku oraz Nadleśnictwo Elbląg zawiązali partnerstwo i od tej pory rozpoczęła się nasza wspólna droga. 17 kwietnia 2015 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku odbył się nasz wspólny Międzypowiatowy Festiwal Sztuki Przyrodniczej „O czym szumi las?”. Głównymi celami tego przedsięwzięcia było integrowanie dzieci i dorosłych z terenu Nadleśnictwa Elbląg w kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, wzbudzenie zainteresowania współczesnymi problemami gospodarki leśnej wyrażanymi poprzez różnorodne formy artystycznego przekazu , uwrażliwienie dzieci i rodziców na piękno przyrody leśnej, poznanie zagrożeń w najbliższym środowisku przyrodniczym i wzbudzanie odpowiedzialności za jego stan.
Odsłony: 10511 Utworzono: 23 kwiecień 2015

>> Zapraszamy na spotkanie inforamcyjne <<

Odsłony: 7064 Utworzono: 27 październik 2014
Odsłony: 5426 Utworzono: 09 grudzień 2014

Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Tetytorialnego

>> informacja o Gminie Tolkmicko <<

Odsłony: 6747 Utworzono: 27 październik 2014

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 08.12.2014 r.  o godz. 16:00, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25, w Sali konferencyjnej  na poziomie: 0  odbędą się otwarte konsultacje projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu "Strategii rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego", na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Więcej informacji na:

http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=7175:otwarte-konsultacje-zapraszamy&catid=1:miasto&Itemid=2
Odsłony: 7815 Utworzono: 05 grudzień 2014

REGULAMIN PRZEBYWANIA ORAZ KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ przy Ratuszu Miejskim w Tolkmicku 

1.Wieża Widokowa jest obiektem ogólnodostępnym.

2.Wstęp na Wieżę Widokową jest bezpłatny.

3.Korzystanie z Wieży Widokowej odbywa się na własną odpowiedzialność.

4.Dzieci i młodzież do lat 17 mogą wejść na Wieżę Widokową tylko pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

5.Jednorazowo na Wieży Widokowej może przebywać do 10 osób w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

6.Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej 1 opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na Wieży Widokowej. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.

7.Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków zaburzających świadomość nie będą wpuszczane na Wieżę Widokową.8.Zabrania się na Wieży Widokowej:

·         zrzucania wszelkich przedmiotów,

·         hałasowania,

·         niszczenia sprzętu.

9.W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wieża nie będzie udostępniona dla zwiedzających.

10.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu.

11.Ratusz Miejski w Tolkmicku nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zarówno regulaminu korzystania z Wieży Widokowej jak i ogólnych zasad BHP.

12.Wejście na Wieżę Widokową jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu.           

 

Odsłony: 9810 Utworzono: 24 październik 2014

Szanowni Mieszkańcy gminy          

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni w związku z wykonywaniem projektu „Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno – turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko – Żuławskie”, obejmującego szczegółową aktualizację stanu zaplecza turystycznego i rekreacyjnego oraz wszelkich walorów kulturowych i przyrodniczych w zasięgu terytorialnym wspomnianego obiektu, zwraca się z propozycją udostępnienia nadesłanych przez Państwa danych w szczególności na temat:

 1)      Bazy noclegowej,

2)     Bazy gastronomicznej. 

Jeśli jesteście Państwo właścicielami np. agroturystyki, baru lub innego obiektu związanego z turystyką (stajnie, wypożyczalnie itp.) to: 1) zrób zdjęcie swego obiektu,2) podaj lokalizację (adres, współrzędne geograficzne),3) napisz klika słów reklamujących Twój obiekt. Jeśli chcecie wskazać w Waszej okolicy na elementy mogące podnieść walory turystyczne (nieznane do tej pory takie jak np. głazy, walory krajobrazowe, zapomniane zabytki, miejsca kultu itd.) to również nadeślijcie takie informacje w formacie jak powyżej opisano. Pozyskane od Państwa dane zostaną zamieszczone na stronie internetowej o walorach turystycznych regionu. Każdy zgłoszony obiekt otrzyma swój kod QR dzięki któremu turysta przy pomocy zdjęcia wykonanego telefonem komórkowym automatycznie otrzyma dostęp do informacji na temat konkretnego miejsca. Korespondencję prosimy wysłać drogą mailową lub tradycyjną pocztą. 

Osoba do kontaktu ze strony BULiGL O. Gdynia:

Nina MaziarczykPracownia Sozologiczna nr tel. +48 539 952 497

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres do korespondencji: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyniul. Świętojańska 44, 81-393 Gdynia

Odsłony: 10929 Utworzono: 01 grudzień 2014

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Elbląg wraz z firmą „EU-Consult” Sp. z o.o., ma zaszczyt zaprosić Państwa na otwarte konsultacje społeczne. Konsultacje dotyczyć będą Strategii ochrony środowiska EOF opracowywanej w ramach projektu: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Spotkanie odbędzie się w Elblągu, w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25, w sali konferencyjnej A na poziomie: -1, w dniu 14.10.2014 r. o godz. 17.00.

Odsłony: 7145 Utworzono: 07 październik 2014

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

21.19 °C

Data pomiaru:
Jul 03 16:02:04

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 230 46 82
tel: 55 612 91 71
tel: 55 612 91 72
tel: 55 612 91 73
PLUS: 661 777 125
fax: 55 231 61 27