Data publikacji: 2023-01-31, 14:36

Ilość wyświetleń: 1528

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 168 zabudowanej budynkiem mieszkalnym p


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE
Tolkmicko, dnia 25 stycznia 2023 r.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)
Burmistrz Tolkmicka
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 168 zabudowanej budynkiem
mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 26 w Tolkmicku
1. Przedmiotem przetargu jest wolno stojący budynek parterowy z częściowo użytkowym
poddaszem, bez podpiwniczenia, wybudowany przed II wojną światową w technologii
tradycyjnej. Na parterze budynku znajdują się cztery pokoje, dwie kuchnie, dwie łazienki z wc
oraz komunikacja i pomieszczenie wc, natomiast na poddaszu jeden pokój oraz kuchnia.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 83,52 m2. Budynek ze względu na stan techniczny nie
nadaje się obecnie do zamieszkania i kwalifikuje się do generalnego remontu. Budynek
gospodarczy to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyjnej
prawdopodobnie przed wybuchem II wojny światowej. W budynku znajduje się jedno
pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 24,87 m2.
2. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto
Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz, działka nr 168 położona jest w jednostce
A1.25.MU oznaczającej tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Budynek zlokalizowany
jest w granicach obszaru zabytkowego układu urbanistycznego Miasta Tolkmicka wpisanego do
rejestru zabytków. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich. Działka nr
168 objęta jest księgą wieczystą nr EL1E/00032142/3.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 136 000 zł.
4. Wadium płatne jest w pieniądzu w wysokości 13 600 zł najpóźniej do dnia 24 lutego 2023 r. na
konto Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku Nr 64 8303 1029 0050 0500 2567 0003 ze
wskazaniem nieruchomości na którą wpłacane jest wadium, przy czym liczy się termin
faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu tj. 24 luty 2023 r.
5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium. Dowód wpłaty do okazania komisji
przetargowej.
7. Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku
przy ul. Plac Wolności 3, o godz. 10.00, I piętro - sala konferencyjna. Uczestnicy przetargu muszą
okazać komisji przetargowej dowody tożsamości.
8. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia,
a zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu.
9. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium płatna na konto Urzędu Miasta i Gminy
Tolkmicko Nr 61830310290050050025670057 najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem aktu
notarialnego.
10. Nie zawarcie umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego powoduje
przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
11. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
12. Burmistrz Tolkmicka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.
13. Informacji można uzyskać również pod nr tel.: 55 231 61 21 wew. 16.
Burmistrz Tolkmicka
dr Magdalena Beata Dalman

Załączniki:

1. I przetarg.pdf
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur