Data publikacji: 2023-11-28, 9:26

Ilość wyświetleń: 1256

INFORMACJA- Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków


Odsłuchaj

Powrót

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Burmistrz zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Tolkmicko, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, o wypełnienie druku zgłoszenia i złożenie go
w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko ul. Plac Wolności 3.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko oraz pod adresem:

https://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/?id=183150

Wypełnione druki prosimy składać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko (I piętro) lub przesłać pocztą. W przypadku niedokonania zgłoszenia Burmistrz Tolkmicka będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko mogą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata. Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Burmistrza Tolkmicka zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tolkmicko dostępna jest pod adresem:

https://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/?id=183150


Załączniki:

1. Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.pdf
Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur